Zápis z výroční členské schůze konané dne 27. 1. 2019 v restauraci „Na kopci“ od 13.00 hod. ve Vysoké Srbské.

Schůzi zahájil předseda přivítal přítomné členy, hosty a zástupce OO ČSV z. s. Náchod př. Valteru.                                  Přítomni dle prezenční listiny, omluven př. Bartoš nemoc a př. Špaček rodinné důvody.

Program:zahájení

volba návrhové komise

zpráva předsedy

zpráva jednatele

zpráva pokladníka

zpráva předsedy KRK

zpráva zdravotního referenta

vystoupení delegáta OO ČSV Náchod

usnesení

diskuze

různé

závěr

sběr měli

soupis léčiv na letní a podzimní léčení

Návrhová komise ve složení K. Tér a J. Jirman byla schválena většinou přítomných. Předseda požádal přítomné o příspěvek na včelařský ples ve výši 20,-Kč. Seznámil přítomné s novým členem př. Josefem Teichmanem, který bude mít umístěna včelstva na katastru Zlička. Přednesená zpráva jednatele, je přílohou zápisu, byla většinou přítomných schválena. Pokladník informoval o stavu hospodaření: za uplynulý rok kromě průběžných položek se utratilo 10.000,- Kč za vařák na vosk. Předseda KRK konstatoval, že účetnictví je vedeno řádně. Př. Bartoň jako zdravotník informoval o novém způsobu objednávání léčiva prostřednictvím CISu. Zároveň znovu apeloval na důslednost při přístupu k zdravotnímu stavu. Poděkoval př. Térovi za léčení. Př. K. Tér převzal funkci důvěrníka za př. Hupticha, který tuto ze zdravotních důvodů zanechal. Předseda seznámil přítomné s návodem na používání vařáku na vosk a s výpůjčním řádem, který vypracoval př. Špaček. Vařák je umístěn u př. Jirmana a je po dohodě k dispozici členům. Přednesl plán práce na rok 2019, který byl většinou přítomných schválen.                                                                                Vystoupil zástupce OO př. Valtera, v úvodu ocenil vstřícný přístup př. Bartoně a př. Bartoše v otázce personálií okresní organizace. Seznámil přítomné se stavem včelstev v okrese, se zdravotním stavem a o ekonomické stránce hospodaření okresního výboru. Zároveň informoval o dotaci KHK, která pro letošní rok činí cca 300.000,- Kč. Pozval přítomné na přednášku př. Sedláčka do Velichovek a př. Titěry do V. Poříčí.                                                                            Př. Rokoš přednesl usnesení, které bylo schváleno.Proběhl sběr odebrané měli na vyšetření Varroázy a současně i soupis léčiva pro jarní, letní a podzimní léčení.                                                                                                                          Předseda př. Bartoň poděkoval přítomným členům i hostům za účast o v 15,15 schůzi ukončil.

Zapsala J. Jirmanová