Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV z. s. Žďárky konané dne 28. 1. 2018 v restauraci U Špačka od 14.00 hod .

Schůzi zahájil předseda, přivítal přítomné členy a hosty, zvláště pak zástupce OO ČSV Náchod př. Zimu

Po proběhlé prezentaci seznámil přítomné s programem a navrhl členy do návrhové komise: př. Volhejna, Téru a Součka. Všichni byli schváleni.

Svoji zprávu přednesl předseda, kde mimo jiné zdůraznil narůstající administrativní zátěž ze strany vedení svazu pro členy vedení ale i pro jednotlivé členy, ve své zprávě poděkoval za poctivý přístup jednotlivých členů při boji s nakažlivými nemocemi a léčení proti Varroáze. Současně zdůraznil, že jsme jedna z mála organizací, která nedodala výsledky spadu po léčení Gabonem. Pouze několik včelařů dodalo výsledky spadu, ale to na celkové hlášení nestačí. Předseda poděkoval členům výboru za pomoc při vedení organizace a za jejich přístup k jednotlivým problémům a jejich řešení. Předseda také informoval o problémech, které nastávají s účinností zákona o ochraně osobních údajů. S příchodem tohoto zákona nastanou veliké problémy se zasíláním vyplněných formulářů elektronickou poštou.

Zprávu přednesl i jednatel, který se zaměřil hlavně na statistiku tj. počet členů, počet včelstev, výnos medu v uplynulém roce, počet odchovaných matek a množství vytaveného včelího vosku. Zároveň informoval přítomné členy o novince v hlášení trvalých stanovišť včelstev. Od letošního roku se toto hlášení zasílá do Ústřední evidence do Hradištka. Tuto povinnost jednatel opět za jednotlivé členy přebírá a zavazuje se ji poslat hromadně za všechny členy naší ZO. Zároveň seznámil členy s plánem práce na rok 2018, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé termíny a místa členských schůzí.

Pokladník informoval o stavu pokladny a stavu účtu u banky. Informoval, o nové povinnosti vést účetnictví v elektronické formě a o nových formulářích, které jsou vedením vyžadovány. Toto už začíná být nad síly obyčejného člověka a blížíme se do stadia, kdy si budeme muset najmout profesionální účetní.

Předseda KRK informoval o provedené kontrole účetních dokladů a konstatoval, že doklady jsou zaúčtovány podle předpisů a metodiky vydané svazem. Současně poděkoval pokladníkovi za vzorné vedení svěřené agendy.

Na schůzi vystoupil zástupce OO Náchod př., Zima. V krátkém příspěvku pozdravil členy naší ZO jménem okresní organizace. Poděkoval za činnost členům výboru. Informoval o struktuře jednotlivých organizací v rámci okresu, zejména o počtu včelstev a počtu členů v jednotlivých organizacích v rámci okresu. Informoval přítomné o novém způsobu vydávání žádostí o krajské dotace a o způsobu jejich vyřízení.

Př. Volhejn přednesl návrh na usnesení, který byl po krátké diskuzi schválen.

Př. R. Ducháč navrhl, aby se členská schůze konaná v letních měsících, konala na Mokřinách a byla spojena s oslavami jubilantů, kteří jsou v tomto roce tři. Přítomní členové s tímto návrhem rádi souhlasili.

Předseda, který zároveň vykonává funkci zdravotníka vybral od jednotlivých členů odebranou měl, určenou k vyšetření na Varroázu s tím, že ji odevzdá na SVS do Náchoda.

V 15,30 poděkoval předseda přítomným a schůzi ukončil.