Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Žďárky konané 24.1.2016 v restauraci Na kopci ve Vysoké Srbské v 14.00 hodin

Přítomni dle prezentační listiny. Omluven př. Bartoš ze zdravotních důvodů, Jirmanová Jana rodinné důvody a Radovan Halaška rodinné důvody.

Schůzi zahájil předseda. Přivítal přítomné členy, hosty a zvláště zástupce OO Náchod př. Střihavku. V úvodu přednesl zprávu o činnosti naší organizace v uplynulém období. Po té informoval přítomné o zdravotním stavu včelstev našich členů a o nákazové situaci nejenom v obvodu naší ZO ale také v rámci okresu i celé republiky. Za nepřítomného jednatele přečetl jeho zprávu. Následovalo vystoupení pokladníka př. Soldána, ten přítomné informoval o stavu pokladny. Dále informoval přítomné, že jsme museli změnit podpisový vzor v Poštovní spořitelně a zavedli jsme internetové bankovnictví pro naši organizaci. Dále vystoupil se svoji zprávou předseda KRK. Sdělil, že po kontrolním šetření, komise neshledala žádné závady ve vedení účetnictví a práce výboru. Dále vystoupil zástupce OO Náchod př. Střihavka. Vysvětlil přítomným postup při odebírání vzorků na vyšetření MVP a výsledky hodnocení v laboratořích. Upozornil na hodnocení krajských dotací. Sdělil přítomným členům rozhodnutí předsednictva o ukončení zájezdů pořádaných OO. Pozval přítomné na včelařský ples do Náchoda do Vatikánu. Současně s tím informoval přítomné, že letošní včelařský ples v Náchodě je poslední a od příštího roku bude pořádán v České Skalici. Jako další bod následovalo vystoupení člena mandátové komise př. Rokoše. Ten informoval, že usnesení z minulé výroční členské schůze bylo průběžně plněno. Současně přednesl návrh usnesení z právě probíhající schůze.(viz. příloha). V rámci diskuze informoval přítel Špaček o možnosti čerpání krajských dotací na obnovu včelařských zařízení.(má zájem několik členů). V průběhu diskuze vystoupil př. Bartoň s informací, že v sousedním Polsku se vyšplhala prodejní cena medu už přes částku 200 Kč za jeden kilogram. Informoval přítomné o kladných reakcích na prezentaci naší organizace prostřednictvím internetových stránek.

V 15,30 hod poděkoval předseda přítomným a schůzi ukončil.

Zapsal Karel Bartoš jednatel ZO v. r.