Několik vět z prvních zápisů do spolkové kroniky Včelařského spolku ve Žďárkách.

….Žďárky měly také přičinlivé hospodáře, kteří se starali nejen o své ale také ve své obci starali se nezištně o rozkvět všeobecný. Mezi ně také patří rolník Kymr František nar. 18. 11. 1870 ve Žďárkách. Který v roce 1908 postřehl působení v obvodném podnikání p. učitele Růžičky ve včelařství a ovocnictví. Až se dohodli s některými včelaři, že si založí svůj vlastní spolek. A byla to neděle 13 prosince roku 1908, kdy si řekli, že si stanoví valnou hromadou a činovníky v hostinci p. H. Kolísky. Svolavatel L. Růžička zmínil se vpředu o užitku ze včelařství v ohledu hmotném, hospodářském a mravním. Potom přečteny a schváleny stanovy, až na   § 15 jednající o poměru spolku k ústřednímu včelařskému v Praze. Dotazem se zjistí, jaké výhody by měl spolek – přihlášením k ústředí. Ku spolku přihlášeno 14 členů. Do výboru jsou zvoleni p. František Kymr rolník, předseda, Augustin Bureš místopředseda, Lad. Růžička jednatel, Josef Soumar, rolník za pokladníka, Jos. Němeček, Frant. Chvátal, Vilém Jirásek do výboru. Jan Vacek a Ant. Rýdl revisoři účtů. Všichni volbu přijali. Ve výborových schůzích pak spolek přistoupil k ústředí. Nabídka zemědělské rady subvencí v částce 30 K se přijmula a spolek si koupil mezistěny, vařák na vosk, spájecí lampu, vidlici na odvíčkování, nůž. Nářadí jest od Rotta z Prahy za 62,20 K což se uhradí 30 K od zemědělské rady. Objednaná medonosná semena rostlin se úplně rozebrala za mírnou cenu členům. Stanovena jednotná míra úlu a sice školního. Ve volných návrzích je aby se šířilo včelařství mezi lidem.

Pokračování někdy v příštích příspěvcích.