DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ADMINISTRACI VČELAŘSKÝCH „EURODOTACÍ“ PRO VČELAŘSKÝ ROK 2016/2017 PODLE NV Č. 197/2005 SB. VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 237/2016
programové období 2017 až 2019
Včelařský rok Od 1. září do 31. srpna
Od 1. září 2016 do 31. července 2017 dále pak počínaje včelařským rokem 2017/2018 od 1. srpna do 31. července.
Doručení žádosti ČSV za všechny chovatele včel na Fond Do 30. června kalendářního roku
Do 1. srpna ve včelařském roce, ve kterém žádá o dotaci, do 31. srpna pro včelařský rok 2016/2017.
Doručení dokladů potřebných pro poskytnutí dotace Nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku Nejpozději do 31. července v příslušném včelařském roce Technická pomoc.

Dotaci lze poskytnout na:
– pořádání praktických kurzů, seminářů a přednášek,
– pořízení nových zařízení
– vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
– pořízení nástavkových úlů
– omezení dotací na více stejných vzdělávacích akcí pořádaných v jednom dnu na jednom místě – nově dotace pouze na jednu vzdělávací akci pořádanou v jednom dnu na jednom místě
– pořízení nových zařízení – nově stanoven maximální možný příspěvek na jednotlivé pořízené zařízení, dotace na nádoby pro uskladnění medu ZRUŠENA, nově zařazena dotace na konduktometr
– vedení nejvýše 2 včelařských kroužků pro děti a mládež jedním vedoucím
– dotace na nástavkové úly ZRUŠENA
Boj proti varroáze
Do seznamu léčiv a prostředků na a léčbu varroázy zařazen prostředek pro desinfekci v chovu včel BEE SAFE
Racionalizace kočování včelstev
Dotaci lze poskytnout na pořízení nového zařízení pro chovatele včel, který provádí kočování včelstev a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 20.
Chovatel, který hodlá získat dotaci na kočování včelstev, musí mít zaevidováno minimálně 20 včelstev k již k 1. září v příslušném včelařském roce. Nově stanoven max. možný příspěvek na jednotlivé zařízení
Způsob určení výše dotace na jednotlivá opatření
Technická pomoc – vzdělávání
12 000 Kč na jednotlivý seminář trvající nejméně 2 dny
Dotace na dvoudenní semináře ZRUŠENA, výše dotace na jednotlivé vzdělávací akce ponechána (kurz – 6000 Kč, přednáška – 3000 Kč, jednodenní seminář – 6000 Kč

Technická pomoc – zařízení
50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení na získávání a zpracování medu, nejvýše však 100 000 Kč, uplatňován koeficient krácení v případě převisu požadavků Skutečně vynaložené náklady na jednotlivá zařízení do výše stanoveného limitu uvedeného v příloze (viz dále), nejvýše však 100 000 Kč, s využitím koeficientu krácení v případě převisu požadavků
Racionalizace kočování včelstev
50 % skutečně vynaložených nákladů na zařízení pro kočování včelstev, nejvýše však 150 000 Kč, uplatňován koeficient krácení v případě převisu požadavků Skutečně vynaložené náklady na jednotlivá zařízení do výše stanoveného limitu uvedeného v příloze (viz dále), nejvýše však 150 000 Kč, s využitím koeficientu krácení v případě převisu požadavků
Obnova včelstev
300 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu, v případě převisu požadavků uplatňován koeficient krácení nejméně 200 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu, krácení v případě převisu požadavků ZRUŠENO, NOVĚ – možnost navýšení dotace na včelí matky v případě nedočerpání alokovaných prostředků
Opatření bez uplatnění koeficientu krácení v případě převisu požadavků
Krácení neuplatněno:
– boj proti varroáze
– úhrada nákladů na rozbory medu
Krácení neuplatňeno:
– boj proti varroáze,
– úhrada nákladů na rozbory medu,
– vedení včelařských kroužků mládeže (15 000 Kč, vedení max. 2 kroužků jedním vedoucím)
– dotace na včelí matky (nejméně 200 Kč)
Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc
Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.
Druhy nových zařízení
Maximální výše dotace v Kč (§ 4 odst. 1 písm. d)*)
1.Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet)
a) ruční medomet 15 000 Kč nebo
b) medomet s elektrickým pohonem  30 000 Kč
2.Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 15 000 Kč                                                                                                     3.Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných   plástů) 5 000 Kč
4.Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)
30 000 Kč
5.Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním
6 000Kč
6.Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník) 1 000 Kč
7.Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 25 000 Kč
8.Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)
10 000 Kč
9.Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů) 10 000 Kč
10.Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti) 40 000 Kč
11.Refraktometr 1 000 Kč
12.Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 20 000 Kč
13.Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk 2 000 Kč
14.Zařízení pro získávání pylu 1 000 Kč
15.Varroadna – nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel 500 Kč
16.Jednoúčelový mechanický ometač včel 12 000 Kč
17.Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační 10 000 Kč
18.Konduktometr 1 000 Kč

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření racionalizace kočování
Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.
Druhy nových kočovných zařízení Maximální výše dotace v Kč (§ 6 odst. 1)*)                          1.Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) 30 000 Kč                                                                    2.Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích 50 000 Kč                                                                                                                 3.Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 40 000 Kč
*) V případě postupu podle § 10 odst. 6 může být výše dotace poměrně snížena.
Další důležité změny v administraci včelařských dotací od roku 2017.
1. Nově budou uplatňovány sankce v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti při získání dotace. Součástí požadavku o dotaci bude samostatný závazek chovatele tuto sankci uhradit spolu s vrácením dotace.
2. Organizátoři vzdělávacích akcí budou předkládat plány vzdělávacích akcí, aby bylo možno provést kontrolu na místě ještě před výplatou dotace.
3. Velký význam nově kladen na včasné podání hlášení na ČMSCH o počtu včelstev chovaných k 1. září příslušného roku. Hlášení je nezbytné podat nejpozději do 15.září.

SZIF Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

©1999-2017 Správce internetových stránek Bartoň Lukáš